دانشجوی گرامی:

1-     نام کاربری ورود به سامانه شماره دانشجویی و
کلمه عبور شماره شناسنامه می باشد.

2-     تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401-1400

ردیف

عنوان

تاریخ

1

ارائه درخواست مرخصی تحصیلی

11  دی الی  11 بهمن 1400

2

انتخاب واحد کلیه ورودی های 97  و ماقبل )اینترنتی(

11 و 12  بهمن  1400

3

انتخاب واحد معرفی به استاد  (حضوری)

13 و 15  بهمن  1400

4

انتخاب واحد کلیه ورودی های 98 (اینترنتی)

16 و 17  بهمن  1400

5

انتخاب واحد کلیه ورودی های 99 (اینترنتی)

18 و 19  بهمن  1400

6

انتخاب واحد کلیه ورودی های   1400 (اینترنتی)

20 و 21  بهمن  1400

7

انتخاب واحد با تاخیر کلیه ورودی ها  (اینترنتی)

22 بهمن 1400

8

شروع کلاس ها

23 بهمن 1400

9

رفع اشکال انتخاب واحد)حضوری(

23 تا 27  بهمن  1400

10

حذف و اضافه)اینترنتی(

1 و 2 اسفند 1400