اطلاعیه ها

اطلاعیه های عمومی

اطلاعیه مهم :

باتوجه به بروزرسانی سامانه آموزشی ازاین پس دانشجویان و اساتید محترم میتوانند از دوطریق سامانه آموزشی تحت وب و پنجره خدمات دولت وارد کاربری خود شوند.

همچنین دقت نمایید که دانشجویان از طریق شماره دانشجویی( به عنوان کد کاربری ) و کد ملی (به عنوان رمز عبور) میتوانند واردسامانه شوند .

اساتید نیز از طریق کد استادی (به عنوان کد کاربر) و کد ملی ( به عنوان رمزعبور)میتوانند اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

1

   

2

   

3

 

 

4

 

 

5

   

6

   

7

   

8

 

 

9

   

10